Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
M-09 - sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
M-09 - sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej zajmujące się zbieraniem odpadów komunalnych lub odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przetwarzaniem odpadów komunalnych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 22 lutego 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Odpady komunalne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019