Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
OS-4 - sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
OS-4 - sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej według jednostek lokalnych prowadzące gospodarkę wodną na nawadnianych użytkach rolnych i leśnych o powierzchni 20 ha i więcej oraz w stawach rybnych o powierzchni 10 ha i więcej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 stycznia 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Nawadnianie użytków rolnych i leśnych. Obciążenie respondentów. Stawy rybne. Ścieki. Zaopatrzenie w wodę.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019