Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
R-10S - sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
R-10S - sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące w ramach działalności gospodarczej skup produktów rolnych bezpośrednio od producentów, w tym osoby fizyczne prowadzące w ramach działalności skup bezpośrednio od producenta (z wyjątkiem skupu prowadzonego bezpośrednio przez punkty detalicznej sprzedaży warzyw i owoców dla ludności), jeżeli ogólna wartość skupionych przez osoby fizyczne produktów w okresie półrocza przekracza 10 tys. zł;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 11 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 11 stycznia 2019 r. za II półrocze 2018 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące w ramach działalności gospodarczej skup produktów leśnych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 11 stycznia 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Skup produktów rolnych lub leśnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.12