Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
SG-01 - statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
SG-01 - statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy gmin; urzędy dzielnic m.st. Warszawy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 22 lutego 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Formy ochrony przyrody. Hodowla lasu. Obciążenie respondentów. Pozyskanie drewna. Tereny zieleni. Zadrzewienia. Zasoby leśne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.03 1.01.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019