Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
URE BK 01 - dane dotyczące przedsiębiorstw posiadających koncesje na przesyłanie lub dystrybucję paliw gazowych i obrót paliwami gazowymi
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Regulacji Energetyki
Źródło danych:
Baza koncesyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Regulacji Energetyki Raz w roku do 14 lutego 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Infrastruktura sieci gazowej.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020