Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
URE SI UŚP 01 - dane dotyczące umorzeń świadectw pochodzenia wydanych na energię elektryczną wytworzoną w odnawialnych źródłach energii lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Regulacji Energetyki
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący danych o umorzeniach świadectw pochodzenia wydanych na energię elektryczną wytworzoną w odnawialnych źródłach energii lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Regulacji Energetyki Raz w roku do 15 lipca 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Energii
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ciepło i energia elektryczna. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Dane identyfikacyjne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020