Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
B-09 - sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
B-09 - sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Inwestorzy (inni niż indywidualni – realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby – oraz fundacje, kościoły i związki wyznaniowe) oddający do użytkowania nowe budynki mieszkalne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 19 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 19 lipca 2019 r. za II kwartał 2019 r., do 21 października 2019 r. za III kwartał 2019 r., do 23 stycznia 2020 r. za IV kwartał 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Efekty budownictwa. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.47.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019