Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
RF-02 - sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
RF-02 - sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Jednostki zaliczone do sektora instytucji rządowych i samorządowych nienależące do sektora finansów publicznych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 30 kwietnia 2019 r. według stanu na 31 marca 2019 r., do 30 lipca 2019 r. według stanu na 30 czerwca 2019 r., do 30 października 2019 r. według stanu na 30 września 2019 r., do 20 lutego 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Finansowe aktywa i pasywa. Kredyt / pożyczka. Obciążenie respondentów. Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.21 1.65.31 1.67.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019