Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
SG-01 - statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
SG-01 - statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy gmin; Urzędy dzielnic m.st. Warszawy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 24 lutego 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy nieruchomości. Dane identyfikacyjne. Gospodarka gruntami i zasobami gminnymi. Infrastruktura handlowa. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.01 1.26.06 1.49.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020