Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
T-11/k - sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
T-11/k - sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej bez względu na liczbę pracujących, prowadzące działalność zaklasyfikowaną wg PKD do klasy 50.30 lub 50.40;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 25 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 25 lipca 2019 r. za II kwartał 2019 r., do 25 października 2019 r. za III kwartał 2019 r., do 25 stycznia 2020 r. za IV kwartał 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Śródlądowy transport wodny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01 1.50.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019