Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
F-03m - Sprawozdanie o urządzeniach i melioracjach wodnych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
F-03m - Sprawozdanie o urządzeniach i melioracjach wodnych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 lipca 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Obciążenie respondentów. Środki trwałe brutto.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.66.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020