Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
G-02a - sprawozdanie bilansowe nośników energii
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
G-02a - sprawozdanie bilansowe nośników energii
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej bez względu na liczbę pracujących, prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, R, S - wg jednostek lokalnych;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w kwartale do 15 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 15 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 15 października 2019 r. za trzy kwartały 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bilanse paliw i energii. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Rodzaj prowadzonej działalności.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01 1.44.02 1.44.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019