Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
MNiSW ZSIoNiSW 14 - dane ze sprawozdań z wykonania planu rzeczowo-finansowego na poziomie uczelni (uczelnie publiczne)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Źródło danych:
Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Raz w roku do 31 sierpnia 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane bilansowe. Finanse uczelni. Koszty pracy. Nakłady inwestycyjne. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Studenci. Usługi edukacyjne. Wynagrodzenia. Zatrudnienie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.05 1.65.13
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020