Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
G-11g - sprawozdanie o cenach gazu ziemnego według kategorii standardowych odbiorców końcowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Klimatu
Źródło danych:
G-11g - sprawozdanie o cenach gazu ziemnego według kategorii standardowych odbiorców końcowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność w zakresie dystrybucji gazu ziemnego i obrotu gazem ziemnym;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
2 razy w roku do 20 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 1 lutego 2021 r. za II półrocze i za rok 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Klimatu, portal sprawozdawczy www.are.waw.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Infrastruktura sieci gazowej. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.04 1.44.11
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020