Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 02 - dane o liczbie i kwocie jednorazowych odszkodowań wypłaconych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS;
System emerytalno-rentowy EMIR;
System emerytalno-rentowy RENTIER;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4 razy w roku do 15 maja 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 14 sierpnia 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 13 listopada 2020 r. za trzy kwartały 2020 r., do 19 lutego 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wypadki przy pracy.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020