Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
ZOŚ-1 - zestawienie tabelaryczne w zakresie sztucznych zbiorników wodnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
ZOŚ-1 - zestawienie tabelaryczne w zakresie sztucznych zbiorników wodnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 11 maja 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Sztuczne zbiorniki wodne. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021