Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
ZR SI 01 - dane dotyczące rachunku zysków i strat oraz bilansu
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zarządcy Rozliczeń S.A.
Źródło danych:
System informacyjny Zarządcy Rozliczeń S.A.;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zarządca Rozliczeń S.A. Raz w roku do 10 marca 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zarządca Rozliczeń S.A. Raz w kwartale do 30 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 31 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 30 października 2020 r. za trzy kwartały 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane bilansowe. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020