Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KRRiT SIŚA 01 - dane dotyczące środków abonamentowych i pozaabonamentowych przekazanych do spółek radiofonii regionalnej oraz do oddziałów terenowych Telewizji Polskiej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący środków abonamentowych przekazanych przez Telewizję Polską do oddziałów terenowych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Raz w roku do 30 października 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Abonenci radia i telewizji. Dane adresowe i terytorialne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020