Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MGMiŻŚ SI 01 - dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Źródło danych:
System informacyjny Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Raz w roku do 20 lutego 2020 r. za rok 2019 - dane wstępne, do 28 sierpnia 2020 r. za rok 2019 - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 3 razy w roku do 15 maja 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 17 sierpnia 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 13 listopada 2020 r. za III kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020