Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PRSIE SI 01 - dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
Źródło danych:
System informacyjny Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej 2 razy w roku do 20 lutego 2020 r. za rok 2019 - dane wstępne, do 28 sierpnia 2020 r. za rok 2019 - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020