Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KNF ESPI 02 - dane ze sprawozdawczości finansowej Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w zakresie dywidend wypłacanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
Elektroniczny system przekazywania informacji;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego Raz w roku do 31 lipca 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020