Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PU - popyt na usługi
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
PU - popyt na usługi
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej, o liczbie pracujących 50 lub więcej osób, prowadzące działalność zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji: C, F, G, H, I, działów 58, 61 – 63 sekcji J, K, L, M, N;

metoda obserwacji pełnej
Co 5 lat do 30 września 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Rodzaj prowadzonej działalności. Usługi związane z obsługą działalności gospodarczej. Popyt na usługi. Informacje o sprawozdawcy. Obciążenie respondentów.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Numer telefonu. Adres poczty elektronicznej. Adres do korespondencji. Imiona i nazwiska.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.49.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021