Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
SG-01 - statystyka gminy: współdziałanie z mieszkańcami
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
SG-01 - statystyka gminy: współdziałanie z mieszkańcami
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy gmin; Urzędy dzielnic m.st. Warszawy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 maja 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Partycypacja publiczna. Uchwały gminy.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.02.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021