Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
ZUS KSI-CRU 03 - dane dotyczące osób wyrejestrowywanych z ubezpieczeń
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS - Centralny Rejestr Ubezpieczonych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2 razy w roku do 31 sierpnia 2020 r. za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2020 r., do 26 lutego 2021 r. za lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ubezpieczeni i płatnicy składek. Dane identyfikacyjne. Cechy demograficzne osób.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Numer PESEL. Płeć. Numer identyfikacji podatkowej. Data urodzenia. Tytuł ubezpieczenia z wyłączeniem części kodu objętej tajemnicą.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020