Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KGD - kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów). Kwestionariusz respondenta
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
KGD - kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów). Kwestionariusz respondenta
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Losowo wybrana jedna osoba w wieku 16 lat i więcej spośród wszystkich członków gospodarstwa domowego w wylosowanym mieszkaniu;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,02%
Raz w miesiącu w pierwszym lub drugim tygodniu miesiąca za miesiąc;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni lub wywiad telefoniczny;
ankieter statystyczny, teleankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywność ekonomiczna. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka gospodarstw domowych. Czas pracy. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Dochody gospodarstw domowych. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Koniunktura konsumencka. Status na rynku pracy. Obciążenie respondentów.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Adres zamieszkania. Data urodzenia. Płeć. Stan cywilny. Zawód.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020