Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
B-08 - sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
B-08 - sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego; Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 25 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 25 lipca 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 25 października 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 25 stycznia 2021 r. za IV kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Charakterystyka energetyczna budynku. Dane identyfikacyjne. Efekty budownictwa. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.47.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020