Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
BRGp - badanie ruchu granicznego osób przekraczających granicę pieszo
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
BRGp - badanie ruchu granicznego osób przekraczających granicę pieszo
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ankieterzy statystyczni;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,1%
7 razy w kwartale za III kwartał 2020 r., za II kwartał 2020 r., za IV kwartał 2020 r., w wylosowane dni kwartału za I kwartał 2020 r.;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci papierowej;
obserwacja;
urząd statystyczny w województwie, na którego terenie znajduje się przejście graniczne
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Ruch graniczny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.30.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020