Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
OD-1 - żłobki i kluby dziecięce
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
OD-1 - żłobki i kluby dziecięce
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące przeważającą i drugorzędną działalność zaklasyfikowaną według PKD do klasy 88.91;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 3 lutego 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Opieka nad dziećmi do lat 3. Pracujący, w tym zatrudnieni. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.20.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021