Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
OŚ-26 - zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Źródło danych:
OŚ-26 - zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Starostwa powiatowe; Urzędy marszałkowskie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci papierowej;
zbiór danych;
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zasoby wód podziemnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021