Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PNT-02 - sprawozdanie o innowacjach w przemyśle
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
PNT-02 - sprawozdanie o innowacjach w przemyśle
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 50 lub więcej osób prowadzące przeważającą działalność zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji B, C, D, E;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 14 lutego 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących od 10 do 49 osób prowadzące przeważającą działalność zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji B, C, D, E;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 25%
Raz w roku do 14 lutego 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy grup przedsiębiorstw. Cechy organizacyjno-prawne. Dane identyfikacyjne. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. Działalność w dziedzinie biotechnologii. Działalność w dziedzinie nanotechnologii. Metrologia. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Rodzaj prowadzonej działalności. Wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021