Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PNT-06 - sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
PNT-06 - sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej bez względu na liczbę pracujących, prowadzące działalność w dziedzinie biotechnologii;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w roku do 14 kwietnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Działalność badawcza i rozwojowa. Działalność w dziedzinie nanotechnologii. Pracujący, w tym zatrudnieni. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021