Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
R-04 - sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
R-04 - sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - wg jednostek lokalnych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 maja 2020 r. według stanu na 8 maja 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Stan upraw. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020