Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
RF-01 - kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
RF-01 - kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 50 i więcej osób, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji B, C, D, E, F, G, H, K (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych), L, M, N; prowadzące księgi rachunkowe; badaniem nie są objęte państwowe jednostki organizacyjne prowadzące działalność naukowo-badawczą, agencje wykonawcze, jednostki i zakłady budżetowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 30 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 30 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 30 października 2020 r. za trzy kwartały 2020 r., do 22 lutego 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Finansowe aktywa i pasywa. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.61.01 1.65.13 1.67.15
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020