Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
SOF-3 - sprawozdanie z działalności partii politycznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
SOF-3 - sprawozdanie z działalności partii politycznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Partie polityczne;

metoda obserwacji pełnej
Co 2 lata do 30 kwietnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Informacje o sprawozdawcy. Nakłady inwestycyjne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit. Środki trwałe brutto. Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami. Zakres działalności organizacji non-profit. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021