Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
SSI-02 - sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
SSI-02 - sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 lub więcej osób prowadzące przeważającą działalność zaklasyfikowaną wg PKD do klas: 64.19, 64.92, 65.11-65.20, 66.12-66.19;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 7 maja 2020 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane identyfikacyjne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Społeczeństwo informacyjne. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020