Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
Z-14 - sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Źródło danych:
Z-14 - sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; Agencja Mienia Wojskowego; Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Ośrodki doradztwa rolniczego; Archiwa państwowe; Urzędy żeglugi śródlądowej; Ośrodki pomocy społecznej; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych; Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego; Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki; Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA; Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie; Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia; Polski Instytut Sztuki Filmowej; Instytucje gospodarki budżetowej; Centrum Projektów Polska Cyfrowa; Polska Agencja Żeglugi Powietrznej; podmioty gospodarki narodowej (osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) prowadzące działalność w zakresie: administracji publicznej, wybranych usług na rzecz całego społeczeństwa i obowiązkowych zabezpieczeń społecznych;

metoda obserwacji pełnej
Co 2 lata do 12 kwietnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Wynagrodzenia.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.24.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021