Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g - obliczanie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Źródło danych:
załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g - obliczanie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy gmin;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 16 sierpnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
urzędy marszałkowskie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.12
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021