Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
Z-KS - karta statystyczna strajku
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
Z-KS - karta statystyczna strajku
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej - według jednostek lokalnych;

metoda obserwacji pełnej
Incydentalnie do 3. dnia roboczego po zakończeniu strajku;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Rodzaj prowadzonej działalności. Strajki. Spory zbiorowe. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.11
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020