Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
ARiMR IRZ 02 - dane dotyczące uboju zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku świnie
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Źródło danych:
System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Raz w miesiącu do 20. dnia po miesiącu za miesiąc i do 20 stycznia 2021 r. za grudzień 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Ubój zwierząt.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Imiona i nazwiska. Numer PESEL. Numer telefonu.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020