Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
ARiMR PROW02_OFSA-PROW_LIDER_ZSZiK_IACSplus_GePaRd_SFK 01 - dane o złożonych wnioskach, zawartych umowach/wydanych decyzjach, zrealizowanych płatnościach wraz z dofinansowaniem UE w ramach PROW 2004-2006, PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Źródło danych:
Aplikacja GePaRd;
Aplikacja OFSA-PROW;
Aplikacja PROW 2007-2013;
PROW 2007-2013 - Rejestr Gospodarstw;
System finansowo-księgowy SGW;
System OFSA PROW-DD;
System PROW 0.2;
Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli;
System IACSplus;
Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli - moduł płatności bezpośrednich i płatności ONW;
Aplikacja LIDER;
Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli - moduł rent strukturalnych;
System finansowo-księgowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2 razy w roku do 30 września 2020 r. według stanu na 30 czerwca 2020 r., do 30 marca 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Fundusze europejskie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.70.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020