Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
BFG SFK 02 - dane w zakresie rachunku zysków i strat, wysokości opłat rocznych wpłacanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, wpłat na rzecz instytucji finansowych i z tytułu gwarancji depozytów oraz umorzeń należności z tytułu pożyczek
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Bankowy Fundusz Gwarancyjny Raz w roku do 10 marca 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Bankowy Fundusz Gwarancyjny Raz w kwartale do 15 maja 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 17 sierpnia 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 13 listopada 2020 r. za trzy kwartały 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza).
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020