Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
F-03dp - sprawozdanie o drogach publicznych i obiektach mostowych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
F-03dp - sprawozdanie o drogach publicznych i obiektach mostowych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 3 września 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Środki trwałe brutto. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.66.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021