Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KRUS FARMER 01 - dane dotyczące świadczeniobiorców oraz świadczeń emerytalno-rentowych dla kraju ogółem i w przekroju województw
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Źródło danych:
System kompleksowej obsługi świadczeń emerytalno-rentowych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Raz w kwartale do 18 maja 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 19 sierpnia 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 18 listopada 2020 r. za trzy kwartały 2020 r., do 18 lutego 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.02 1.24.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020