Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
G-02a - sprawozdanie bilansowe nośników energii
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
G-02a - sprawozdanie bilansowe nośników energii
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej bez względu na liczbę pracujących, prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, R, S - wg jednostek lokalnych;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w kwartale do 15 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 15 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 15 października 2020 r. za trzy kwartały 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bilanse paliw i energii. Dane identyfikacyjne. Rodzaj prowadzonej działalności. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01 1.44.02 1.44.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020