Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MF BESTIA 02 - dane dotyczące sprawozdań: Rb-27S, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-30S, Rb-34S
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 29 czerwca 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dochody - klasyfikacja budżetowa. Wydatki - klasyfikacja budżetowa. Przychody - klasyfikacja budżetowa. Koszty i inne obciążenia – klasyfikacja budżetowa.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020