Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
G-06 - sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
G-06 - sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej bez względu na liczbę pracujących, prowadzące działalność w zakresie skupu i sprzedaży odpadów nadających się do recyklingu oraz podmioty gospodarki narodowej wytwarzające odpady nadające się do recyklingu, o liczbie pracujących:
- 10 lub więcej osób, prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną wg PKD do działów 13, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 32, 33, sekcji E, F, działów 49, 50, 51, 58, klas 84.24, 84.25,
- 50 lub więcej osób, prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji B, działów 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31 sekcji D;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 26 lutego 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Gospodarowanie materiałami. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021