Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KPRM CEPiK 02 - dane dotyczące pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep i naczep zarejestrowanych na terytorium RP
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Źródło danych:
Centralna ewidencja pojazdów;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2 razy w roku do 31 sierpnia 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 1 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Eksploatacja pojazdów drogowych. Parametry techniczne pojazdów drogowych. Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020