Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PJIRS SFK 01 - dane dotyczące rachunku zysków i strat, bilansu oraz uzyskanych dotacji
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych pozostałych jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z zasadami ESA
Źródło danych:
Systemy finansowo-księgowe pozostałych jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z zasadami ESA;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Pozostałe jednostki zaliczone do sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z zasadami ESA Raz w roku do 10 marca 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane bilansowe. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza).
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19 1.67.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020