Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
H-01/k – kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
H-01/k – kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej, o liczbie pracujących 9 lub mniej osób, prowadzące przeważającą działalność zaklasyfikowaną wg PKD do działu 45 i 47;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 2%
Raz w kwartale do 22 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 21 lipca 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 21 października 2022 r. za III kwartał 2022 r., do 23 stycznia 2023 r. za IV kwartał 2022 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane identyfikacyjne. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Informacje o sprawozdawcy. Pracujący, w tym zatrudnieni. Przychody przedsiębiorstw handlowych. Rodzaj prowadzonej działalności.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.49.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022