Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
M-05 – wykaz budynków mieszkalnych administrowanych/zarządzanych przez zarządców nieruchomości
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
M-05 – wykaz budynków mieszkalnych administrowanych/zarządzanych przez zarządców nieruchomości
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej, których działalnością jest władanie, zarządzanie bądź administrowanie zasobami mieszkaniowymi znajdującymi się:- w budynkach będących własnością: - zakładów pracy (z wyjątkiem PKP w zakresie kosztów utrzymania zasobów), - urzędów obsługujących organy wykonawcze jednostek samorządów terytorialnych, - spółdzielni mieszkaniowych, - towarzystw budownictwa społecznego, - Skarbu Państwa (z wyjątkiem ministerstw w zakresie kosztów utrzymania zasobów), - innych podmiotów, - w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi; podmioty gospodarki narodowej, którym podmiot posiadający własne zasoby mieszkaniowe zlecił zarządzanie lub administrowanie tymi zasobami;

metoda obserwacji pełnej
Co 2 lata do 31 maja 2022 r. według stanu na 31 marca 2022 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Zasoby mieszkaniowe
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022